pending

Oymak Sınırlarındaki Bazı Açık Kümelerin Kinematik ve Evrimsel Özellikleri: Örnek Çalışma NGC 6871

Özet: 
Proje Yütücüsü: Efecan TUNÇ, ÖZET: Bu projede yıldız oluşumunun hâlen devam ettiği ya da kısa süre önce sonlandığı, birbirine kütle çekimiyle zayıf olarak bağlı yıldız toplulukları olan oymaklar veya açık kümelere üye yıldızların MOS tekniği kullanılarak tayfları elde edilecektir. Hedef bölgelerdeki yıldızların ölçülecek dikine hızları ve GAIA DR2’de yayınlanan astrometrik verileri yardımıyla uzay hızları belirlenecek ve bölgenin kinematik özellikleri incelenecektir. Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri bölüm teleskobu UBT60 ile elde edilecek renkler ve tayfsal yöntemlerle belirlenecek kütleler ile kümenin başlangıç kütle fonksiyonu ve kümenin yaşı belirlenecektir.

NGC 3184 Galaksisinde Süpernova Kalıntı Adaylarının MOS ile Gözlemi

Özet: 
Proje Yürütücüsü: Aysun AKYÜZ, ÖZET: Süpernova kalıntıları (SNK), yıldız evriminin son aşaması olan süpernova patlamalarından geriye kalan atıklardır. SNK’ ların incelenmesi, süpernovaları oluşturan ata yıldızları ve patlamaların oluşum oranlarının tahmininin yanı sıra, yıldızlararası ortamın madde bolluğunun, yoğunluğunun ve yıldız evriminin erken evrelerinin anlaşılmasında oldukça önemlidir. Ayrıca çok sayıda süpernova kalıntısının çalışılmasıyla bu gök cisimlerinin ve ata cisimlerinin evrimleri konusunda daha fazla bilgi edinilmektedir. SNK’ların yoğun olduğu Galaksi düzlemimizde bulunan yoğun gaz ve tozun sönükleştirme etkisi ve uzaklıklarının belirlenmesindeki zorluklar, onların özellikle optik, morötesi ve X-ışın dalgaboylarında araştırılmasını önemli ölçüde zorlaştırmaktadır. Galaksi – ötesi örneklerde bu problemler çok daha azdır. Yakın galaksilerdeki SNK’ ların çalışılmasında aşağıda sıralanan önemli avantajlar vardır ; gözlenen galaksideki bütün SNK’ lar aynı uzaklıkta ve dolayısıyla galaksinin bizden uzaklığı ile aynı alınabilmekte, galaksinin tümü bir yada birkaç gözlemle incelenebilmekte, SNK’ ların birbirlerine göre göreli pozisyonları hesaplanabilmekte, gözlenen galaksi doğrultusundaki soğurma iyi bilindiğinden ve bunun SNK akıları üzerindeki etkisi kolayca düzeltilebilmektedir. Galaksi-ötesi SNK’ ları belirleme çalışmaları için optik yayınım çizgi oranı [SII] / H? >0.4 kriteri ilk olarak Mathewson & Clarke (1973) tarafından kullanılmıştır. Bu yöntem ile SNK’ların optik bölgede belirlenmesine öncülük etmişlerdir.

Orion Yıldız Oluşum Bölgesinin Kimyasal Kompozisyonu

Özet: 
Proje Yürütücüsü: Kübra Özge ÜNAL, ÖZET: Projemiz ile, daha önce detaylı kimyasal bolluk analizi gerçekleştirilmemiş olan Orion yıldız oluşum bölgesinde konumlanan 12 erken B tipi genç yıldız ile Güneş komşuluğundaki 6 erken B tipi yıldızın atmosferlerine yönelik detaylı kimyasal bolluk analizlerini gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu bağlamda yıldız oluşum bölgelerinde gerçekleşen fiziksel süreçlerin anlamlandırılmasına ve galaktik kimyasal evrim, yıldız oluşumu, yıldız gelişim süreçleri ve erken yıldız evrimi gibi modern astrofizik çalışmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktayız. Ek olarak, 18 yıldızın evrim yolları ve eş yaş eğrileri yardımıyla, kütleleri ve yaşlarını hesaplayarak bu türden yıldızların kökenini anlamak açısından ve yıldız evrim modellerinin geliştirilmesi bakımından da bu çalışma oldukça önemli bir yere sahiptir.

Klasik Novaların Element Bollukları

Özet: 
Proje Yürütücüsü: Gamal Edin HAMED, ÖZET: This project aims to determine the elemental abundances in the ejecta of some recent classical novae in the nebular phase. This is done using the comparison of the fluxed of emission lines in the spectra of classical novae ejecta to the fluxes of lines calculated using the photoionization code Cloudy. The chemical composition is of the shell is one of the main inputs of the code, then the code determines the fluxes of emission line (among other outputs). These calculated fluxes are compared to the observed fluxes and an iterative process can be performed to determine the elemental abundances in the nova.

Planck ve SRG Uydularından Seçilmiş Galaksi Kümelerinin Dinamik Kütlelerinin Belirlenmesi

Özet: 
Proje Yürütücüsü: Sinan ALİŞ, ÖZET: Önermekte olduğumuz proje ile 1.5 m'lik.Rus-Türk Telesobu (RTT150) ve ona bağlı TFOSC detektörü kullanılarak galaksi kümelerindeki çok sayıdaki galaksinin, çoklu cisim tayfölçümüyle tayflarının elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu projeyle, hem Spektrum Röntgen Gama uydusu üzerindeki eROSITA teleskobu ile yürütülecek tüm gökyüzü taramasından elde edilecek galaksi kümelerine, hem de Planck Gözlemevi ile belirlenen Sunyaev-Zel'dovich kaynaklarına ait çok sayıda galaksinin kırmızıya kaymasını belirleyecek büyük bir gözlem programı başlatılmış olacak. Gözlemlerden elde edilen sonuçlarla, zengin galaksi kümelerinin kütleleri kümelerdeki üye galaksilerin hareketlerindeki dinamik kullanılarak belirlenecek. Ayrıca, Planck Gözlemevi'nden elde edilen Sunyaev-Zel'dovich sinyalleri ve X-ışınlarından elde edilen bilgiler kullanılarak, galaksi kümelerinin kütlelerine ait mevcut kalibrasyonlar gözden geçirilecek ve iyileştirilecektir.

NGC6791 Açık Kümesinde Kepler Işık Eğrileri Kullanılarak Keşfedilen Yıldızların Tayfsal Sınıflandırılması ve Analizi

Özet: 
Proje Yürütücüsü: Tuğça ŞENER, ÖZET: NGC 6791 açık yıldız kümesi bölgesinin Kepler uzay teleskobu ile elde edilmiş 4 yıllık fotometrik görüntüleri üzerinde detaylı çalışmalar yapılarak, ekibimizce yeni sıcak alt cüce türü yıldızlar, örten çift sistemler ve güneş benzeri yıldızlar keşfedilmiştir. Işık eğrileri kullanılarak tanımlanmış bu nesnelerin sınıflandırılmasının bu gözlem projesinde elde edilecek tayfsal verilerle teyid edilmesi hedeflenmektedir. Nesnelerin sınıflandırılmasının yanı sıra, fotometrik ve tayfsal verilerin birleştirilmesi ile kimi yıldız/çiftyıldız sistemlerinin detaylı parametrelerinin elde edilmesi, evrimsel modellerin geliştirilmesi ve test edilmesi de hedeflerimiz arasındadır.

Potansiyel Tehlikeli Asteroidlerin Dinamik ve Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması

Özet: 
The project is devoted to the research of physical properties and analysis of trajectories of potentially hazardous asteroids (PHA) during their close approach to the Earth. There will be determined or improved the rotational parameters, colors of the bodies, checked their multiplicity using photometric measurements, albedo using polarimetric measurements, advancing absolute magnitude and diameter from the combination of the mentioned data. The astrometric measurements will be combined in one model with the rotational parameters, other physical properties in order to get a realistic model of the motion of PHAs. The study should bring benefit for research of the future trajectories through modeling non-gravitational effects, assessing risks of PHA future collision with the Earth. The calibration imaging data will be used for independent analysis of instrumental astrometric errors for developing special optical distortion masks which can be used in the future for improving astrometry measurements at the RTT150 telescope.

Basık Yörüngeli Çift Sistemlerin Dikine Hız Ölçümleri

Özet: 
Proje Yürütücüsü: Evrim KIRAN, ÖZET: Bu projede literatürde ayrıntılı incelenmesi yapılmamış uzun dönemli ve basık yörüngeye sahip çift sistemlerin tayfsal gözlemleri yapılacaktır. Gözlenen sistemlerin elde edilen tayf verilerinden dikine hızları ölçülecektir. Ölçümleri yapılan dikine hızların yardımıyla sistemlere ait yörünge parametreleri belirlenecektir. Ayrıca, seçilen sistemlerin T60 teleskobu ile fotometrik gözlemleri yapılmaktadır. Tayfsal çalışma ile elde edilen yörünge parametreleri, fotometrik analizle elde edilen parametrelerle birleştirilerek sistemi oluşturan bileşenlerin fiziksel parametreleri hesaplanacaktır. Çift sistemlerin mutlak parametreleri elde edilerek, literatürde yer alan evrim modelleri ile karşılaştırılıp evrim durumları tartışılacaktır. Basık yörüngeli bu sistemler aynı zamanda eksen dönmesi göstermektedir. Sistemlere ait bileşenlerin elde edilen mutlak parametreleri kullanılarak literatürde verilen evrim modellerinden yıldızların kuramsal ortalama iç yapı sabitlerine ulaşılır. Böylece elde edilen gözlemsel ve kuramsal iç yapı sabitlerinin uyumu incelenecektir.

Galaktik Süpernova Kalıntılarının Işıkölçüm ve Tayfölçüm Gözlemleri

Özet: 
Proje Yürütücüsü: Hicran BAKIŞ, ÖZET: Bu proje ile Galaksimizde bulunan bazı Süpernova Kalıntılarının (SNK) optik gözlemlerinin yapılması amaçlanmaktadır. Bu amaç ile 8 Galaktik SNK seçilmiştir. Gözlemler; Işıkölçüm ve tayfölçümden oluşmaktadır; RTT150 teleskobu ve TFOSC tayfölçer ve kamerası ile yapılacaktır. Işıkölçüm gözlemlerinde [SII]/H-alfa oranına bakılacak ve SNK’ler HII bölgesinden ayırtedilecektir. Tayfölçüm gözlemleri ile SNK’den gelen izinli (Halfa, Hbeta) ve yasak ([OIII] λ4363, λ4959, λ5007, [SII] λ6716, λ6731, [NII]λ6548) çizgilerin akı değerleri belirlenecek ve SNK’ye ve bulunduğu ortama ait temel fiziksel parametreler (elektron yoğunluğu, şok öncesi bulut yoğunluğu, yıldızlararası soğurma ve nötr hidrojen sütun yoğunluğu) hesaplanacaktır. Seçilen SNK’lerin optik dalgaboyunda hiç çalışılmamış olması gözlemlerimizin ve yeni keşiflerin önemini ortaya koymaktadır ve elde edilen sonuçlar literatüre kazandırılacaktır.

Seçilmiş İkiz Çift Yıldız Sistemlerinin Analizi

Özet: 
Proje Yürütücüsü: Gökhan YÜCEL, ÖZET: Bu çalışmada, ASAS katalogunu kullanarak belirlemiş olduğumuz ikiz çift yıldız olarak da adlandırılan kütle oranları (q) ~ 1'e yakın olan örten çift yıldız sistem adaylarının fiziksel parametrelerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. RTT150 ile yapılacak olan gözlemlerle aday ikiz çift yıldızların farklı evrelerde dikine hız değerleri elde edilecek ve bu dikine hız değerleri kullanılarak aday ikiz çift yıldızların yörünge parametreleri elde edilecektir. Yörünge parametreleri belirlenen aday ikiz çift yıldızların, ASAS katalogundaki ışık eğri verileri ile ortak çözüm yapılarak aday ikiz çift yıldız sistemlerinin fiziksel parametreleri elde edilmiş olacaktır. Bu çalışma ile beraber daha önce yapılmamış olan bir ikiz çift yıldız fiziksel parametre veritabanı oluşturularak literatüre kazandırılması planlanmaktadır. Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı olan UBT60 teleskobu ile parlaklığı 10.5 kadir'e kadar olan sistemlerin tayfları elde edilebilmektedir. Bundan dolayı bu proje için gözlenecek olan aday sistemlerin genellikle parlaklıkları 10.5 kadirden daha sönüktür. Ancak, kısa periyotlu aday sistemlerin dikine hız değerlerinin daha güvenilir elde edilebilmesi için poz sürelerinin kısa tutulması gerektiğinden RTT150'ye verilecek olan bu projede 10.5 kadirden parlak ve kısa periyotlu bazı aday sistemlerin tayflarının da elde edilmesi hedeflenmektedir.

Sayfalar

-A +A
RSS - pending beslemesine abone olun.