T100 TELESKOBU 2022C DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN TAHSİSİ
 
EKİM KASIM ARALIK OCAK  Proje No Başvuru No Odak Düzlemi Filtre  Yürütücü  Gözlem Projesi Başlığı        
1 1333 1874 1300 1592 18AT100-1300 1989 SI CCD V,R Mehmet TANRIVER Kısa dönemli ötegezegenlerin geçiş gözlemlerinin fotometrik incelenmesi ve analizi
2 1396 1300 1958 1799 18BT100-1333 1988 SI CCD C,V,R İlham NASIROĞLU Kısa Periyotlu Örten Çift Yıldız Sistemlerinde Zamanlama Yöntemi ile 3. Cisim Araştırılması
3 1486 1300 1486 1799 18CT100-1396 1984 SI CCD U,B,V,R,I Tansel AK Seçilmiş açık kümelerin CCD UBVRI gözlemleri - III
4 1799 1894 1894 1894 19AT100-1486 1986 SI CCD B,V,R,I Ergün EGE Seçilmiş Blazar'ların kısa-orta vadeli değişim tespitleri amaçlı CCD BVRI gözlemleri
5 1894 1894 TZ 1958 19CT100-1592 1991 SI CCD R,SII,Ha Hicran BAKIŞ Galaktik Süpernova Kalıntılarının Işıkölçüm Gözlemleri
6 1894 1958 1894 TZ 20CT100-1739 1993 SI CCD U,B,V,R,I Şivan DURAN Makine Öğrenmesiyle Keşfedilmiş Açık Küme Adaylarının CCD BVRI Gözlemleri
7 1958 1958 1799 TZ 20CT100-1743 1987 SI CCD B,V,R,I Murat KAPLAN Hungaria asteroit ailesinin fotometrik incelenmesi
8 1874 1894 1958 TZ 21AT100-1799 1990 SI CCD C Hasan ESENOĞLU GAIA Nesnelerinden Kataklismik Değişenlerin Zaman Çözümlü Gözlemleri - II
9 1894 1894 TZ 1958 21CT100-1874 1985 SI CCD U,B,V,R,I Hüseyin ER Yıldız-Gezegen Sistemlerinde Geçiş Zamanı Değişiminin Araştırılması
10 1300 1894 TZ 1958 21CT100-1894 1992 SI CCD U,B,V,R,I, ND 1.0, ND 2.0 Mehmet TANRIVER Sıcak bileşenli çift yıldız rüzgarlarının fotometrik incelenmesi ve analizi
11 1799 1894 TZ 1486 22BT100-1958 1996 SI CCD U,B,V,R,I,C,u',g',r',i',z' Özgür BAŞTÜRK TESS Ötegezegen Geçişi Takip Gözlemleri
12 1958 1486 1894 1300 22CT100-1995 1995* SI CCD B,V,R,I Gürkan ASLAN Seçilmiş Potansiyel Tehlikeli Asteroitlerin Fotometrik İncelenmesi    
13 1799 1894 1894 1300
14 1300 1300 1486 1300 TOPLAM:  12 Proje (1 Yeni, 11 Devam)
15 1894 1799 1486 1995
16 1958 1874 1396 1396 FG Fırsat Gözlemi
17 1486 1799 1300 1799
18 1958 1333 1300 1799 TZ Teknik Zaman
19 1995 1486 1958 1396
20 1739 1995 1592 1396 * Yeni Proje
21 1739 1592 1396 1592
22 1874 1592 1995 1592 C "Clear" Filtre
23 1995 1958 1592 1592
24 1592 1396 1739 1592 U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
25 1743 1743 1743 1396
26 1396 1743 1486 1743 u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
27 1396 1592 1874 1743
28 1333 1739 1486 1958 OII, CaII K, SII, Ha       Dar Band Filtreler
29 1958 1743 1743 1958
30 1743 1743 1333 1486 ND 1.0, ND 2.0 Nötral Yoğunluk Filtreleri
31 1486 1592 1300
 
   Yeniay
   İlk/son dördün
   Dolunay