pending

Oymak Sınırlarındaki Bazı Açık Kümelerin Fotometrik Gözlemleri

Özet: 
Bu projede yıldız oluşumunun halen devam ettiği ya da kısa süre önce sonlandığı, birbirine kütle çekimiyle zayıf olarak bağlı yıldız toplulukları olan oymak bölgelerinde konumlanmış bazı açık kümelerin GAIA astrometrik ve fotometrik verilerine ilave olarak T00 teleskobundan elde edilecek fotometrik veriler yardımıyla astrofiziksel özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda küme üyesi yıldızların elde edilecek görünür parlaklıklarının standart sisteme dönüşümü gerçekleştirilecek, renk artıkları belirlenecek, renk-renk ve/veya renk-parlaklık grafikleri oluşturulacaktır. Böylece kızıllaşma miktarı, uzaklık modülü, metal bolluğu, yaş vb. parametrelerin elde edilmesi hedeflenmektedir.

Yeni tespit edilen CV adayı Gaia nesnelerinin fotometrik gözlemleri

Özet: 
Kataklismik değişen yıldızlar (CVs) patlama aktiviteleri ve gözlemsel özelliklerinin çeşitliliği nedeniyle yakın çift yıldız sistemleri arasında en ilginç olan nesnelerdir. Bu nesneler yakın çift yıldız sistemlerindeki fiziksel süreçlerinin ve yığılma (accretion) fiziğinin incelenmesi için eşsiz bir astrofizik laboratuvarı gibidir. Günümüzde Gaia uydusu CV’lerin çalışılması için yeni ve geniş bir fırsat sunmaktadır. Gaia ile tespit edilen bazı CV adaylarının nispeten sönük olmalarına rağmen TUG-T100 ile yüksek hassasiyette gözlemlerini yapmak mümkündür. T100 ile elde edilecek bu gözlem verileri CV adaylarının doğrulanmasına, fiziksel özelliklerini belirlenmesine ve bu sistemlerin doğasına ilişkin bilinmeyenleri bir nebze daha anlamamıza izin verecektir.

Hungaria asteroit ailesinin fotometrik incelenmesi

Özet: 
Bir asteroit ailesi, büyük bir ana gövdenin çarpışma sonucu dağılması ile ortaya çıkan benzer yörüngeleri ve tayfları olan bir grup asteroitten oluşur. Asteroit ailesinin kökeninin ve evriminin incelenmesi, çarpışmaların yoğun olduğu düşünülen erken dönemin doğasını ve Güneş Sisteminin sonraki evrimini anlamak için çok önemlidir. Hungaria ailesi, iç Güneş Sisteminde iç ana kuşakta (~ 2.0 AU) bulunan, çarpışma sebebiyle oluştuğu düşünülen, dinamik evrim geçirmiş orta yaşlı bir ailedir (∼206 Myr) (Paolicchi vd, 2019) . Hungari ailesi üyeleri ν6 seküler rezonans ve Jüpiter ile 4:1 ortalama hareket rezonansı gibi rezonanslarla ana kuşaktan ayrılmış ve Mars ile yakın geçişlerden etkilenen daha az tanımlanmış bir iç sınır ile sınırlanmış bir bölgededirler (Warner vd, 2009; Milani vd, 2010). Hungaria aile üyeleri çoğunlukla E tipi olarak sınıflandırılır ve yüksek albedoya sahiptirler. Bu sebeple fotometrik gözlem için uygundurlar. Bu çalışmada aile üyelerinin dönme periyodu, boyutu, şekli, dönüş ekseni, rengi ve H-G parametresi gibi fiziksel özelliklerini elde etmek için fotometrik zaman serisi gözlemlerinin yapılması planlanmaktadır.

Geçiş Gösteren Ötegezegenlerin Gözlemleri ve Geçiş Zaman Değişimlerin Araştırılması

Özet: 
Güneş dışı yıldızların etrafında dolanan gezegen (ötegezegen) araştırmaları çağımızın en ilgi çekici ve çığır açacak nitelikteki araştırma alanlarından biri haline gelmiş ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte sürekli büyüyerek günümüze kadar bu alanda geliştirilen farklı yöntemler yardımıyla binlerce ötegezegenin keşfedilmesinin yolunu açmıştır. Bu keşifler için kullanılan yöntemlerden biri olan “Geçiş Yöntemi”, ötegezegenleri karakterize eden fiziksel modellerin test edilmesi için önemlidir. Çalışmalarımız kapsamında kullanılacak olan bu yöntem bakış doğrultumuza göre gezegenin yıldızının önünden geçerken örtülmeden dolayı yıldızın ışığında meydana gelen değişimlerin ölçülmesine dayanan bir yöntemdir. Bu projemiz kapsamında NASA-Kepler ve ETD (Exoplanet Transit Database) gibi veri tabanlarında az sayıda veriye sahip veya herhangi bir veriye sahip olmayan ötegezegen adaylarının düzenli olarak TUG-T100 ile geçiş gözlemlerinin yapılması planlanmaktadır. Böylece gözlemlerden elde edilen geçiş ışık eğrilerinden yıldız-gezegen sistemlerine ait bazı fiziksel parametreler hesaplanarak bu sitemlerde zamansal veya yapısal değişimlerin olup olmadığı tartışılacaktır. Projemiz çalışmalarından elde edilecek sonuçlar doktora tezine dönüştürülecektir.

Makine Öğrenmesiyle Keşfedilmiş Açık Küme Adaylarının CCD BVRI Gözlemleri

Özet: 
Açık kümeler Galaktik diskin yapısının ve evriminin çalışılabileceği en önemli kaynaklardandır. Özellikle son dönemlerde yapılan gökyüzü taramalarıyla (2MASS, WISE, GAIA, APOGEE, vb.) birçok küme adayı belirlenmiştir. Ancak bu adayların detaylı gözlemleri yapılarak doğrulanması ve kümelere ait parametrelerin belirlenmesi gerekmektedir. Açık kümeler aynı gaz bulutundan oluşmuş ve kütle çekimsel kuvvetle bir arada kalan yıldız gruplarıdır. Açık kümelerdeki yıldız sayıları kümenin yapısına göre farklılık göstermekte olup bir küme 10 ila 1000 mertebesinde yıldıza sahip olabilir. Kümelerin çapları, bu sistemlerin uzaklıkları dikkate alındığında ihmal edilebilir değerlerde olduğu için küme yıldızları aynı uzaklıkta kabul edilir. Ayrıca küme yıldızları aynı gaz bulutunda çok kısa bir zaman diliminde oluşukları için sistemdeki tüm yıldızların aynı yaşa ve kimyasal özelliklere sahip olduğu varsayılır. Kümedeki yıldızlar Galaksi merkezi etrafında birlikte hareket ettikleri için bu sitemlerdeki yıldızların kinematik özellikleri de benzerdir. Bu gözlem projesinde Castro-Ginard ve diğ. (2020) çalışmasından seçtiğimiz bazı küme adaylarının gözlemlerini yaparak, kümelere ait parametreleri (yaş, metal bolluğu, uzaklık, sönükleşme, vb.) hesaplamayı amaçlamaktayız.

Yıldız aktivitesinin geçiş yapan gezegenlere etkisi

Özet: 
Geçiş yapan gezegenlerin özelliklerine ulaşmak için incelediğimiz geçiş ışık eğrilerinde ortaya çıkan zaman değişimlerini tespit etmek oldukça önemlidir. Normalde sabit bir süre sonra, gezegenin periyoduna bağlı olarak elde edilen tutulma ve örtülme ortası zamanları, sistemdeki tedirgin edici durumlar nedeniyle saniye, dakika veya saat mertebesinde değişmekte, çoğunlukla sinüssel değişimler sergilemektedir. Gözlem projesindeki amaç aktif yıldızların etrafında dolanan gezegenlerin geçiş ortası zamanlarındaki değişime etkilerini incelemektir. Bunun için bilinen bazı ötegezegen sistemleri seçilmiş olup, bu sistemlerin geçiş gözlemlerinin yapılması amaçlanmaktadır.

Bazı ikiz çift yıldız adayı sistemlerin tayf türlerinin belirlenmesi

Özet: 
Bu çalışmada, KEPLER katalogunu kullanarak belirlemiş olduğumuz örten ikiz çift yıldız sistemleri olarak da adlandırılan kütle oranları (q) ~ 1 civarında olan örten çift yıldız sistemlerinin tayf türlerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. T100 ile yapılacak gözlemler ile aday sistemlerin U-B-V-R-I bantlarındaki görünür parlaklıkları elde edilecektir. Elde edilen parlaklıklar ile sistemlerin renk artıkları elde edilecektir. Sistemi oluşturan yıldızların kütleleri, sıcaklıkları ve tayf türleri birbirine çok yakın olduğundan elde edilecek olan renk artıkları, gözlem yapılacak olan gecedeki aday sistemin evresinden bağımsız olarak elde edilebilecektir. Elde edilen renk artıkları, kızıllaştırmadan arındırılarak literatürdeki gerçek renkleri belli olan tayf türleri ile eşleştirilecek ve aday sistemlerin tayf türleri belirlenecektir.

Galaktik Süpernova Kalıntılarının Işıkölçüm Gözlemleri

Özet: 
Bu proje ile Galaksimizde bulunan bazı Süpernova Kalıntılarının (SNK) optik gözlemlerinin yapılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, optik dalgaboyunda literatürde hiç çalışılmamış ancak RTT150 ile optik ışıma tespit edilmiş Galaktik SNKlar seçilecektir. Bu gözlem sezonu için RTT150 ile optik ışıması tespit edilmiş 2 SNK seçilmiştir. Işıkölçüm gözlemlerinde [SII]/H-alfa oranına bakılacak ve SNK’ler HII bölgesinden ayırtedilecektir. Daha sonra bu bölgeler tayfsal olarak da RTT150 teleskobu ile gözlenecektir. Seçilen SNK’lerin optik dalgaboyunda hiç çalışılmamış olması gözlemlerimizin ve yeni keşiflerin önemini ortaya koymaktadır ve elde edilen sonuçlar literatüre kazandırılacaktır.

Seçilmiş Blazar'ların Kısa-Orta Vadeli Değişim Tespitleri Amaçlı CCD BVRI Gözlemleri

Özet: 
Bazı galaksiler merkezlerinde bolometrik parlaklığı 10^41-10^48 erg s^-1 aralığında değişen çok parlak küçük bölge barındırmaktadır (Woo ve Urry, 2002) ve bu parlak bölge Aktif Galaksi Çekirdeği (AGÇ) olarak adlandırılmaktadır (Beckmann ve Shrader, 2012). AGÇ’lerin böylesine parlak ışınımlarının nedeni, (muhtemelen dönen) süper kütleli karadelik (SKKD) üzerine aktif olarak yığılmaya devam eden madde olarak gösterilmektedir. AGÇ’lerdeki SKKD kütlesi 10^6 ile 10^10 arasında değişmektedir. Merkezdeki bu SKKD etrafını optik olarak kalın, geometrik olarak ince bir yığılma diski (YD) çevrelemektedir. YD elektromanyetik tayfın optik, UV ve yumuşak X-ışınları bölgesinde ışınım göstermektedir. Blazarlar elektromanyetik tayfın hemen her bölgesinde değişim gösteren yapılardır ((Plotkin ve diğ., 2008)). Bu değişim bir kaç dakika ile yıl mertebesi arasında olabilir. Bu değişim dakika/saat mertebesinde ise güniçi değişim (ya da mikrodeğişim) olarak sınıflandırılır, günler/ay mertebesinde ise kısa dönemli değişim olarak sınıflandırılır ve 1 kadiri geçebilen değişimler gözlenebilir, aylar/yıl mertebesinde ise uzun dönemli değişim olarak sınıflandırılır ve bazı durumlarda bu değişim 5 kadire kadar çıkabilir. AGÇ’ler elektromanyetik tayfın neredeyse tamamında gözlenebilen cisimlerdir ve farklı bölgelerdeki ışınımların kaynakları farklı mekanizmalardır. AGÇ’lerin astrofiziksel süreçleri, ışınım mekanizmaları, geometrik yapılarının anlaşılması için bu cisimlerin eş zamanlı, çok dalgaboylu ve uzun süreli olarak gözlemlerinin yapılması büyük önemli taşımaktadır. Bu nedenle değişik bilim grupları gözlem kampanyaları düzenleyerek bu çalışmalara katkıda bulunmaya çalışmaktadırlar. Bu çalışmamızda uluslararası işbirliği çerçevesinde, seçilen AGÇ’lerin gözlemlerini yaparak ortak bir çalışma yürütmeyi hedeflemekteyiz.

TESS ötegezegen adaylarının geçiş gözlemleri ile fotometrik takibi

Özet: 
Bu çalışmada, TESS uzay teleskobu tarafından geçiş yöntemiyle etrafında ötegezegen olduğu düşünülen bazı aday yıldızları T100 teleskobu ile fotometrik olarak takip etmek ve geçiş gözlemlerini onaylanmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Aday yıldızlar için yapılacak duyarlı fotometrik gözlemlerle geçiş gözlemleri doğrulanacak ve geçiş gözlemlerine ilişkin parametreler (yarıçap, yörünge eğikliği gibi) belirlenecektir. Başarılı ötegezegen keşfi durumunda sonuçlar uluslararası bilimsel dergilere yayınlanmak üzere gönderilecektir.

Sayfalar

-A +A
RSS - pending beslemesine abone olun.