TÜBİTAK
ULUSAL GÖZLEMEVİ
Ara

Proje Başvurusu Değerlendirme Kuralları

TUG, her bir proje başvurusuna en az iki Akademik Kurul üyesi atar. Her proje başvurusu, TUG PTS'de proje görüşmeleri öncesinde değerlendirilir. AK üyeleri proje görüşmeleri sırasında değerlendirmelerini değiştirebilir. Proje başvuruları aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir. 

Yapısal Değerlendirme 

Y1: Proje başvurusunda gerekli tüm bölümler eksiksiz verilmiş mi?
Proje başvurusu sırasında yürütücü tüm alanları eksiksiz doldurmalıdır. 

Y2: Proje başvurusu özenli hazırlanmış mı?
Proje başvurusunda özellikle "Özet" ve "Bilimsel Gerekçe" bölümleri birbirlerinin aynısı olmayacak şekilde anlatılmalı, "Gözlem Tekniği" ve "Yöntem" yeterince tanımlanmalıdır. 

Y3: Nesneler proje dönemine uygun seçilmiş mi?
Proje başvurusunda teklif edilen nesnelerin ilan edilen proje dönemindeki gözlenebilirliği yürütücünün sorumluluğundadır. Bu amaçla PTS formunda nesne girişi sırasında otomatik üretilen "Gözlenebilirlik Grafiği" KONTROL EDİLİP yüklenmelidir. 

Y4: İstenen gözlem zamanı gerçekçi belirlenmiş mi?
Talep edilen zamanlar için gözlem koşulları dikkate alınmalı ve "gerçekçi" olmasına dikkat edilmelidir (örn. Nesnelerin Ay'a ya da ufka yakınlığı, çok fazla gözlem gecesi talebi, hızlı değişim gösteren nesneler için çok uzun gözlem zamanı istenmesi vb.) 

Bilimsel Değerlendirme 

B1: Araştırma özeti planlanan çalışmayı yeterince yansıtmış mı?
Özet, çalışmayı en iyi şekilde ifade etmelidir ve 150 kelimeyi geçmemelidir. 

B2: Araştırma konusunun bilimsel gerekçesi yeterli verilmiş mi?
Bilimsel gerekçe kısmında ortaya konacak probleme veya araştırma konusuna dair bilgi verilmelidir ve ULAŞILMASI GEREKEN HEDEFLER açıkça ortaya konmalıdır. 

B3: Güncel literatür bilgisi yeterince verilmiş mi?
Bilimsel gerekçe literatür bilgisi ile desteklenmelidir ve kaynakça verilmelidir. 

B4: Araştırma konusunun özgünlüğü var mı?
Çalışmanın bilimsel kalitesi, farklılığı ve yeniliği anlatılmalı, literatüre katkısına değinilmelidir. 

B5: Projenin yöntem bakımından bilimsel yapılabilirliği var mı?
Önerilen çalışma ve analiz yöntemi bilimsel olarak hedeflenen sonuca ulaşmaya uygun olmalıdır. 

Teknik Değerlendirme 

T1: Önerilen proje konusu ve amacı istenen gözlem araçlarıyla uygun mu?
Önerilen proje için TUG'daki tüm gözlem araçları dikkate alınarak amaca uygun "teleskop ve odak düzlemi alıcısı" seçimi yapılmalıdır. 

T2: Projenin teknik bakımdan yapılabilirliği var mı?
Gözlenecek nesnelerle ilgili S/N, poz süresi, parlaklık limiti, ayırma gücü gibi hedeflerin, seçilen "odak düzlemi alıcısı" ile yapılabilirliği ortaya konmalıdır. Bu konuda yürütücünün TUG web sayfasında "Teleskoplar" bölümündeki bilgileri okuduğu varsayılır. 

 

DEVAM PROJESİ BAŞVURUSU

Yürütücü projesini birden fazla döneme yayabilir. İlk başvuru sırasında TUG-PTS üzerinde "Yeni Proje" seçilmeli, diğer dönem başvurularında da "Devam Projesi" seçilmelidir.

- Devam başvurusu durumunda TUG-PTS üzerinde başvuru formunda yalnızca "Yardımcı Araştırmacılar, Filtreler, Açıklama, Gözlem Nesneleri" alanları güncellenebilir.

- Devam başvurularında yer alacak gözlem nesneleri, projenin ilk teklif edildiği zaman oluşturulan Proje Gözlem Havuzu'ndan seçilmek zorundadır. Yeni nesne eklenmesi zorunlu ise TUG Akademik Kurulu'na başvuru yapılarak onay alınmalıdır.

- Devam başvurularında, projenin o gün itibariyle geldiği durumu, devam gerekçeleri, gözlem verilerinin analizleri, değerlendirmesi ve varsa makale, tez gibi ürünler hakkında bilgi TUG-PTS kullanıcı arayüzünde bulunan Ara Raporlar bölümüne girilecektir.

- 13 Temmuz 2015 tarihli Akademik Kurul toplantı kararı ve 16 Mart 2019 tarihli toplantıdaki güncelleme uyarınca Ara Rapor'a "0-1.2" arasında bir Performans Puanı verilecektir. Bu puan ile projenin ilk başvuruda aldığı puan çarpılarak sözkonusu başvuru dönemi için projenin bir değerlendirme puanı oluşacaktır. Bu sayede elde edilecek sonuç puan bir anlamda proje yürütücüsünün "Ara Rapor" sunumunu gereği gibi yapıp yapmadığının bir ölçüsü olacaktır.

 

 

Son güncelleme: 23.09.2020

 

-A +A